Privacy Statement

Privacyverklaring van onze praktijk 

Update: 21-11-2022

Uitleg

De praktijk is verplicht vanuit de AVG wetgeving een privacyverklaring te hebben welke beschikbaar en vindbaar is voor mensen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. 

De praktijk is vrij op welke wijze de praktijk dit doet. De praktijk kan onderstaand format invullen met de eigen praktijkgegevens en vervolgens opnemen op de website/ in folders/ op narrow casting. 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

MTP Fysiotherapie en MTP Sports zijn volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor sportieve trainingsdoeleinden;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen MTP Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van MTP Fysiotherapie en MTP Sports hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Algemeen

Dit is de privacy- en cookiebeleid van MTP Fysiotherapie, gevestigd op Utrechtstraat 100 te Alphen aan den Rijn. MTP Fysiotherapie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen. MTP Fysiotherapie kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

MTP Fysiotherapie maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Wanneer u www.mtpfysiotherapie.nl of andere gerelateerde domeinnamen van MTP Fysiotherapie bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op de website kwam en de pagina’s die u binnen de website bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als er een formulier wordt ingevuld. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • eventuele andere contactgegevens;

Bent u jonger dan 16 jaar?

Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan MTP Fysiotherapie verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy- en cookiebeleid heeft gelezen.
Als u er van overtuigd bent dat MTP Fysiotherapie zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@mtpfysiotherapie.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. www.mtpfysiotherapie.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u exact gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan MTP Fysiotherapie verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten;
 • om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • om fraude en misbruik te voorkomen.

 

Ontvangers

MTP Fysiotherapie zal uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kunt u via onze website doorlinken naar websites van derden. MTP Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is MTP Fysiotherapie niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

Google Analytics

MTP Fysiotherapie maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind uw bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kunt u uw ionternet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

Indexering door zoekmachines

Alle gegevens die u verzend via een formulier worden niet door zoekmachines geïndexeerd.

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Deze gegevens worden volgens de gebruikelijke en anders wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot MTP Fysiotherapie richten om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u het een mail sturen aan contact@mtpfysiotherapie.nl.

MTP Fysiotherapie zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal MTP Fysiotherapie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. MTP Fysiotherapie stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien MTP Fysiotherapie de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt MTP Fysiotherapie de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien MTP Fysiotherapie niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan MTP Fysiotherapie de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy en cookiebeleid kunt u contact opnemen per telefoon of per e-mail aan contact@mtpfysiotherapie.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het privacy en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Heeft u nog vragen over onze privacy statement?

Neem contact op bij vragen of opmerkingen of vul het formulier in.